C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА

Председател

predsedatel@rsihtiman.org

Административен секретар

Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда. 

Води списък на личния състав на съда, създава и съхранява служебните досиета на работещите там. 
Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия. 

Контролира изработката и ползването на печатите, които се ползват в съда. 
Упражнява контрол върху веществените доказателства. 

Раздава и контролира материалите, които се ползват от работещите в съда. 
Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда. 

БОЙКА ХАДЖИПЕНЧЕВА

Административен секретар

0724/87032

adm@rsihtiman.org

Обща администрация

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА

Съдебен помощник

0724/87030

sud-pomoshnik@rsihtiman.org

ГЕОРГИ БОТЕВ

Главен счетоводител

0724/87022

schetovodstvo@rsihtiman.org

ДИМИТЪР ЛАФЧИЙСКИ

Системен администратор

0724/87023

sysadmin@rsihtiman.org

Съдебни секретари

БОРИСЛАВА МЕШИНКОВА

Съдебен секретар

0724/87026 ; 0724/87038

secretari@rsihtiman.org

ЛИАНА ТЕНЕКЕВА

Съдебен секретар

0724/87026 ; 0724/87038

secretari@rsihtiman.org

НИКОЛЕТА КУЗЕВА

Съдебен секретар

0724/87026 ; 0724/87038

secretari@rsihtiman.org

ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛЕВА

Съдебен секретар

0724/87026 ; 0724/87038

secretari@rsihtiman.org

Деловодство

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела. 
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. 

На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. 
Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листа в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба. 
Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела. 

При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт. 

На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях. 
Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листа, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба. 

В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебни актове, които са подготвени за архивиране. 

В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др. 

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Редът за копиране на документи от делата става с молба в деловодството по номер и година на делото.

КАПКА АЛЕКСИВА

Съдебен деловодител

0724/87021; 0724/87037

delovodstvo@rsihtiman.org

НАДЕЖДА РУЖИНОВА

Съдебен деловодител

0724/87021; 0724/87037

delovodstvo@rsihtiman.org

НАДЯ БОРИСОВА

Съдебен деловодител

0724/87021; 0724/87037

delovodstvo@rsihtiman.org

НАДЯ МЛАДЕНОВА

Съдебен деловодител

0724/87021; 0724/87037

delovodstvo@rsihtiman.org

ЯНИЦА СТАМАТОВА

Съдебен деловодител

0724/87021; 0724/87037

delovodstvo@rsihtiman.org

Архив

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районния съд. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва: 

- 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД; 
- 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни; 
- 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права; 
- с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство; 
- 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда. 

В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листа, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог. 

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън канцеларията.

ДАНИЕЛА СЪБЕВА

0724/87023

bs@rsihtiman.org

Бюро Съдимост

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община ИХТИМАН , КОСТЕНЕЦ и ДОЛНА БАНЯ/, които са: 

• Осъдени от български съдилища; 

• Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК); 

• Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК). 

Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив; 

Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД ИХТИМАН издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост; 
Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в бюрото за съдимост; 
Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който го иска посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилно име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници; 

Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството , посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно; 
Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение; 

При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост. 

Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, или не по-късно от 3 роботни дни. 

ГЕОРГИ РУЖИНОВ

0724/87023

bs@rsihtiman.org

Бюро Призовки

ГЕОРГИ МОМЧИЛОВ

Призовкар

0724/87023

prizovkar@rsihtiman.org

ИВАН ГЕЛЕВ

Призовкар

0724/87023

Съдебно изпълнителна служба

Образува и съхранява изпълнителните дела. 

Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. 

Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела. 

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство

ВЛАДИМИР МИЛЧЕВ

Държавен съдебен изпълнител

0724/87020; 0724/82532

sis@rsihtiman.org

НАДЯ ХРИСТОВA

Деловодител ДСИ

0724/87036

sis@rsihtiman.org

НЕДЯЛКА ЛАЗАРОВА

Секретар ДСИ

0724/87036

sis@rsihtiman.org

Агенция по вписванията

Деловодство

0724/83408 ; 0724/87034

ИРЕНА БАКЪРДЖИЕВА

Съдия по вписванията

0724/87024

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация