C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

Такси и тарифи

Сборна извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата,прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и и ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

 


Наименование на действията, услугите и книжата,
за които се събира държавна такса

Размер на таксата -

Размер на таксата - пропорционална

1.

За издаване на удостоверение

5.00 лв.

 

2.

За издаване свидетелство за съдимост

5.00 лв.

 

3.

За издаване препис от документи,

2.00 лв. ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лв.

 

4.

Молба за издаване на фотокопие от документи

0.10 лв.на страница, ако е повече от 50 страници – 0,07 лв. за всяка следваща

 

5.

Молба за издаване на изпълнителен лист

5.00 лв.

 

6.

По заявление за издаване на заповед за изпълнение  по чл. 410 ГПК

2 % върху претендираната сума, но не по-малко от 25 лв. 

2%

7.

По заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 ГПК

2 % върху претендираната сума, но не по-малко от 25.00 лв.  

2%

8

Молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права

4 % върху цената на иска, но не по-малко от 50.00 лв.

4%

9.

По искове за обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

 

 

 

 

1. от граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел  

10.00 лв.

 

 

2. от юридически лица, без посочените по т. 1

25.00 лв.

 

10

Неоценяеми искове при предявяване на иска

 до 80.00 лв., но не по-малко от 30.00 лв.

 

11.

Молби за промяна на име

15.00 лв.

 

12.

По молби за развод:

25.00 лв.

 

 

1. при завеждане на исковата молба

25.00 лв.

 

 

2. при решаване на делото

до 50.00 лв., но не по-малко от 20.00 лв.;  

 

 

3. по молба за развод по взаимно съгласие

до 40.00 лв.

 

13

При делба

4 % върху стойността на дяловете,  

4%

14.

При делба при спогодба преди съставяне на разделителния протокол

 2 % върху стойността на всеки дял

2%

15.

При отхвърляне на молби за делба и при прекратяване на дело за делба/

до 100 лв., но не по-малко от 25 лв. 100.00 лв.

 

16

За подобрения, искани във формата на възражение

 4 на сто върху признатите с решението суми, но не по-малко от 20 лв.

4%

17.

Във всички неупоменати по-горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, се събира такса

25.00 лв.

 

18.

Тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12.00 лв.

 

19.

Частни жалби по граждански дела

15.00 лв.

 

20.

Частни жалби по наказателни дела от частен характер

5.00 лв.

 

21.

Молби за реабилитация, когато се образува дело

6.00 лв.

 

22

Молби за отказ от наследство, за приемане на наследство

20.00 лв.

 

23

Молба за обезпечаване на бъдещ иск

40.00 лв.

 

24

Молба за обезпечаване на доказателства

20.00 лв.

 

25

За обжалване пред въззивна инстанция таксите се събират в половин размер върху обжалваната част

 

 

Забележка: тази таблица е извадка и включва само най-често използваните такси за услуги

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация