C C C C A+ A A- X

Обява Конкурс за заемане на длъжността “ПРИЗОВКАР”

Дата на публикуване 4 януари 2021 Последна редакция 4 януари 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ
РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН


О Б Я В А


ИХТИМАНСКИ РАЙОНЕН СЪД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ПРИЗОВКАР”.
МЯСТО НА РАБОТА – Районен съд гр. Ихтиман
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА – За призовкар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено средно образование, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, умения и познания по приемане, предаване, подреждане и съхраняване на съдебната документация; добри познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/ и на процесуалните закони - ГПК и НПК, в частта свързана с правилата за връчване на призовки и съдебни книжа; отлични умения за работа с граждани и в екип, работа със стандартно офис оборудване да има компютърна грамотност - MS Office, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, притежава необходимите нравствени и професионални качества, отлични комуникативни и организационни качества.
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА – по документи и събеседване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
- саморъчно писмено заявление за участие в конкурса
- копие от диплома за завършено средно образование и придобита образователно - квалификационна степен
- саморъчно написана автобиография
- копия от документи за допълнителна квалификация и правоспособност /компютърна грамотност/;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- декларация от кандидата че не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; че не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация и че не е народен представител;

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – Съгласно чл.91, ал.2, т.З от Кодекса на труда - до 05.02.2021 г. включително в канцеларията на съда - при административен секретар.
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник необходимите документи за участие в конкурса в канцеларията на съда.
При подаване на документите на всеки един от кандидатите на основание чл.91, ал.3 от КТ се предоставя характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в съда и на интернет страницата на съда.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪГЛАСНО ТОПОВАТА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
1. Участва в разпределянето и връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа съгласно правилата на процесуалните закони и отговаря за своевременното и законосъобразно връчване.
2. Предава незабавно в деловодството вторите екземпляри на връчените призовки и съдебни книжа, като ги докладва на съответния съдия-докладчик.
3. Отговаря за входящата и изходящата поща на съда.
4. Работи с ЕИСС.
5. Заедно с останалите съдебни служители взема участие при координиране на съдебната работа, свързана с изпълняваните функции и задължения.
6. При изпълнение на възложените задачи не допуска закъснения, забавяне или други отклонения.
7. В изпълнение на възложените задачи пази и съхранява съдебната документация.
8. Взема участие при координиране на съдебната работа, пряко свързана с дейността му, заедно с останалия персонал на съда.
9. Изпълнява и други задължения, възложени му от Председателя на съда и Административния секретар.

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА – МРЗ.

Допълнителна информация на тел. 0724/870-32

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация