C C C C A+ A A- X

Обява Конкурс за заемане на длъжността "Съдебен помощник"

Дата на публикуване 7 декември 2021 Последна редакция 10 януари 2022 Обяви и конкурси Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната удължавам срока на подаване на документи във връзка с обявявения със Заповед № 230/06.12.2021 г. конкурс за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – 1 (една) щатна бройка с ЕДИН МЕСЕЦ.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – до 07.02.2022 г. включително в канцеларията на съда - при административен секретар.

 

О Б Я В А


ИХТИМАНСКИ РАЙОНЕН СЪД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – 1 (една) щатна бройка
2. МЯСТО НА РАБОТА – Районен съд гр. Ихтиман
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
– За длъжността „Съдебен помощник“ се назначава лице, което отговаря на изискванията на чл.162 от ЗСВ /има само българско гражданство, притежава висше образование по специалността „Право“; придобило е юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт.
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА – Конкурсът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, писмен изпит и устен изпит), както следва:
1. Първи етап – подбор по документи:
Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап.
В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, часът и мястото на провеждане на практическия изпит.
2. Втори етап – писмен изпит (решаване на тест и казус):
Предмет на писмения изпит е проверка на правните познания (нормативни актове и съдебна практика) и езиковата и писмена култура на кандидатите. Продължителността на писмения изпит е 2 (два) астрономически часа. По време на писмения изпит кандидатите могат да ползват нормативни актове.
3. Трети етап – устен изпит:
Устният изпит ще се проведе по въпроси, свързани с познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността. По време на устния изпит кандидатите могат да ползват нормативни актове.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
- саморъчно писмено заявление за участие в конкурса
- Копие от документи за придобити висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Право“ и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;
- саморъчно написана автобиография
- декларация-съгласие за обработване на лични данни (по образец).
- копия от документи за допълнителна квалификация и правоспособност /компютърна грамотност/;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- декларация от кандидата че не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; че не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация и че не е народен представител.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – от 07.01.2021 г. до 07.02.2022 г. включително в канцеларията на съда - при административния секретар.
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник необходимите документи за участие в конкурса в канцеларията на съда.
При подаване на документите на всеки един от кандидатите на основание чл.91, ал.3 от КТ да се предостави характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в съда и на интернет страницата на съда.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪГЛАСНО ТИПОВАТА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА „СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК“:
Съдебният помощник подпомага съдиите в правораздавателната им дейност, като: извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите, като подпомага образуването на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните;. изготвя проекти на съдебни актове; проучва правната доктрина по конкретни въпроси на гражданското и наказателното право и процес; изготвя проекти за отговори на писма и сигнали, за които се изисква специално правни знания; участва в обучението на нови служители, като се задължава да ги въведе в работата, да разяснява и отговаря на техни въпроси, свързани с изпълнението на служебните задължения; изпълняват други задължения, възложени от административния ръководител и съдиите.

Съдебните помощници получават основно месечно възнаграждение в размер от 70 до 90 на сто от основното възнаграждение за най-ниската съдийска длъжност.

Допълнителна информация на тел. 0724/870-32

 

Заявление за кандидатстване 2021

Декларация чл. 340 ЗСВ

Декларация чл. 340 ПАС ал2.

Длъжн.характеристика - Съдебен помощник

Етичен Кодекс

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация