C C C C A+ A A- X

Обява Конкурс за заемане на длъжността "Съдебен секретар - 3бр. и Съдебен деловодител - 1бр."

Дата на публикуване 7 декември 2021 Последна редакция 7 декември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН


О  Б  Я  В  А
 

 

ИХТИМАНСКИ РАЙОНЕН СЪД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” - 1 (една) щатна бройка

 -“СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”- 3 (три) щатни бройки. 

МЯСТО НА РАБОТА – Районен съд гр. Ихтиман

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 – за съдебен деловодител се назначава лице, което е български гражданин, има завършено средно образование,  не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, с отлични компютърни и организационни умения, познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 – за съдебен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено средно образование,  не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, с отлични машинописни, компютърни и организационни умения, познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация  и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА – по документи, проверка на компютърни и машинописни умения и събеседване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - саморъчно писмено заявление за участие в конкурса

 - копие от диплома за завършено средно образование

 - саморъчно написана автобиография

 - копия от документи за допълнителна квалификация и правоспособност /компютърна грамотност и машинопис/

 - копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

 - декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;

 - декларация от кандидата че не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; че не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация и че не е народен представител;

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – от 07.12.2021 г. до 07.01.2022 г. включително в канцеларията на съда - при административния секретар.

ДРУГИ УСЛОВИЯ – Квалификация по машинопис е предимство.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник необходимите документи за участие в конкурса в канцеларията на съда.

При подаване на документите на всеки един от кандидатите на основание чл.91, ал.3 от КТ да се предостави характеристиката на конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в съда и на интернет страницата на съда.

 

         КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪГЛАСНО ТИПОВАТА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“:

Окомплектова образуваните и разпределени на съдия докладчик входящи документи, извършва вписвания в съответните деловодни книги, изготвя списък за призовките, изпраща призовките, изготвени по образец, и съобщенията по делата с изключение на тези по отложените дела, подрежда и докладва на съдията докладчик новопостъпили документи към висящите дела, изпълнява разпореждания на съдията, постановени в закрити и разпоредителни заседания, следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания, организира и поддържа подреждането на делата в деловодството, предоставя справки по делата, подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдията докладчик, по които са постъпили жалби, проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията докладчик, извършва проверка и предава в архива делата, поддържа календар за насрочените дела, отразява в електронната папка и/или на хартиен носител съответния статус и местоположение на делото, съобразно длъжностна характеристика може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението, вписва новообразуваните дела в азбучниците и в съответните описни книги, изготвя изходящите документи,  връща на съответния орган приложените по делото преписки и материали след влизане в сила на съдебния акт, изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪГЛАСНО ТИПОВАТА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“:

Да съставя протоколи от открити съдебни заседания, да изготвя и поставя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата, да подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията и ги номерира, да изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания, да съставя документи за изплащане на определени суми за възнаграждение  и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други, да съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията, най – малко 10 дни преди заседанието да проверява връчването на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията – докладчик, да изготвя изпълнителни листа по подлежащи на изпълнение съдебни актове, изпълнява влезлите в сила присъди, изпълнява и други задължения, указани в правилника и възложени от административния ръководител на съда.

 

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ – 827,00 лв.

         Допълнителна информация на тел. 0724/870-32

               

Заявление за кандидатстване 2021

Декларация чл. 340 ЗСВ

Декларация чл. 340 ПАС ал2.

Длъжн.характеристика - Сдебен деловодител

Длъжн.характеристика - Сдебен секретар

Етичен Кодекс

 

     

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация